Voortgang Sportpark Rijsenhout

Update 19-9-2022

Vergunning: Momenteel buigt de gemeente zich over de aanvraag van de bouwvergunning. Het lijkt erop alsof deze beoordeling vrij soepel verloopt en niet zo lang meer in beslag zal nemen. Zoals eerder gemeld is de welstand akkoord. Nog even geduld, maar het ziet er goed uit!

Financiën: De sponsorcommissie is drukdoende met het binnenhalen van geld voor de nieuwbouw. De eerste toezeggingen zijn inmiddels binnen! Sinds kort zijn Arie van Ooijen en Harry van Straalen (ex-bestuursleden SCW) aan de sponsorcommissie toegevoegd om er voor te zorgen dat de commissie meer slagkracht krijgt en voldoende capaciteit heeft om ook bedrijven te benaderen die nog geen relatie hebben met SCW, TVR of de IJsclub. Daarnaast wordt er een keukencommissie en een kantine/inventaris commissie in het leven geroepen die zich bezig gaan houden met de inrichting van het gebouw en natuurlijk met het beramen van de kosten van de inrichting.

Communicatie: In onze vorige update hebben we al iets gezegd over de website. Deze zal vermoedelijk de loop van het najaar live gaan en de plek worden waarop wij jullie informeren over alle ins- en outs van de nieuwbouw. We ontkomen er niet aan dat het soms een paar weken stil is rondom de nieuwbouw omdat er even niets nieuws te melden valt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets gebeurt, sommige stappen in de procedure nemen nu eenmaal meer tijd in beslag dan we zouden willen. Het is onze ambitie om in ieder geval nog dit jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle leden van de drie verenigingen om de laatste stand van zaken tot in detail met jullie te delen. 

Update 11-9-2021

De naam is bekend: Sportpark Rijsenhout Mocht je het gemist hebben, de naam van ons nieuwe sportpark is met grote meerderheid gekozen door de leden. De nieuwe accommodatie zal door het leven gaan als Sportpark Rijsenhout. Er wordt gewerkt aan een logo dat bij deze naam past.  

De Stichting Sportpark Rijsenhout is definitief.  Tijdens een gezellig barbecue op vrijdag 27 augustus waarbij alle betrokkenen van de nieuwbouw aanwezig waren Is geproost op het feit dat de Stichting Sportpark Rijsenhout nu definitief is.  De notaris heeft alle formaliteiten afgerond en de inschrijving bij de KvK is ook een feit. Een lange, taaie horde die nu gelukkig genomen is. In de stichting zijn de besturen van de 3 verenigingen vertegenwoordigd, de stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van het nieuwe complex. Zoals al eerder aangeven blijven de 3 verenigingen gewoon bestaan met hun eigen besturen en leden.   Tijdens de barbecue bedankte Peter van Veen (voorzitter SCW) alle aanwezigen voor hun inzet en geduld in de afgelopen periode. Veel is gedaan maar er moet nog veel meer gebeuren was zijn credo. Aan de commissies en hun leden deed hij de dringende oproep actief en betrokken te blijven. Deze commissies gaan o.a. over de financiën, communicatie en commercie (sponsoring).  

Er is een bouwbegeleider aangesteld De ontwikkeling en de bouw van het complex is een uitdagende klus. Om die reden is besloten een professionele bouwbegeleider aan te stellen. Voor de zomer hebben de selectiegesprekken plaatsgevonden en inmiddels kunnen we melden dat de vacature is ingevuld. Zodra de handtekeningen zijn gezet en de bouwbegeleider officieel is gestart zullen wij de naam bekend maken. De mensen die de afgelopen periode heel goed werk hebben geleverd in de bouwcommissie zullen hun werk voortzetten in samenwerking met de bouwbegeleider.   Samenwerking met SLS Zoals bekend doet de Stichting Leefomgeving Schiphol een grote financiële bijdrage om de nieuwbouw mogelijk te maken. Zonder de bijdrage van SLS zou de nieuwbouw onmogelijk zijn. In de subsidieaanvraag van SLS zijn een aantal mijlpalen en tijdslijnen vastgesteld. We doen uiteraard onze uiterste best om hieraan te voldoen en stemmen de voortgang voortdurend met hen af.  

Uitdaging in de begroting Het zal niet zo zijn horen wij je denken… Helaas wel, ook bij dit project zit er een uitdaging in de begroting. Dat heeft gelukkig niets te maken met onzorgvuldig rekenen of onnodige uitgaven maar alles met de enorm opgelopen kosten van bouwmaterialen in de afgelopen maanden. We zijn daarom in overleg met alle betrokken partijen voor een oplossing. Zodra de begroting sluitend is kan de definitieve ‘go’ voor de vergunningaanvraag en de bouw worden gegeven.    

Vrienden van de sport De leden van de commissie commercie zijn druk bezig met het ontvouwen van hun plannen om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Hiervoor hebben zij o.a. ‘de vrienden van de sport’ ingeschakeld. Deze groep ondernemers en actieve dorpsgenoten helpt mee om op leuke, ludieke en interessante manieren bedrijven en particulieren te bewegen de bouw te sponsoren. De komende weken worden eerst bestaande sponsoren geïnformeerd om hen als eerste de kans te geven te participeren. Daarna zal het aan iedereen worden aangeboden. Houd dus je mailbox en de nieuwsbrieven goed in de gaten.  

 

Update 16-5-2021

Er zijn een aantal belangrijke stappen in de realisatie van ons nieuwe Sportpark te melden.

VACATURE PROJECTLEIDER BOUW/BOUWBEGELEIDER

Om het bouwproces vanaf de ontwerpfase tot de realisatie zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij op zoek naar een Projectleider. Gezien de omvang van deze functie, heeft het stichtingsbestuur besloten deze functie aan te besteden. We willen als stichtingsbestuur benadrukken dat alle overige functies voor het project worden ingevuld door vrijwilligers.

Kijk onderaan deze pagina om de  VACATURE PROJECTLEIDER BOUW/BOUWBEGELEIDER te kunnen zien.

Mocht je interesse hebben, stuur je reactie uiterlijk 31 mei aanstaande naar [email protected].

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Peter van Veen (06-50125069).  De planning is de procedure (gesprekken en besluitvorming) uiterlijk 14 juni af te ronden.


NAAM SPORTPARK

Er is massaal gestemd voor de naam van ons gezamenlijke sportpark! Maar liefst 323 keer door 275 personen. Er is 185 maal gekozen voor Sportpark Rijsenhout en 9 maal voor Sportpark 21. Bij de zelf bedachte namen vielen er 2 behoorlijk op: Sportpark Westeinder is 19 maal aangedragen en 34 maal is Sportpark RST genoemd. 

Met grote meerderheid van stemmen heeft Sportpark Rijsenhout de stemming gewonnen!

Nu we de naam van ons sportpark hebben, kunnen wij als bestuursleden van de Stichting verder met het vastleggen van de statuten voor Stichting Sportpark Rijsenhout. Wanneer de statuten zijn gedeponeerd bij de notaris, kan de stichting worden ingeschreven bij de KvK, kunnen we starten met het aanvragen van de vergunningen en een bankrekening openen.

Uiteraard blijven de namen van de verenigingen IJsclub De Blauwe Beugel, SCW en TVR ongewijzigd.

Update 21-12-2020

In oktober hebben de besturen van de betrokken verenigingen informatie verstrekt over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouwplannen in Rijsenhout. Inmiddels zijn er een aantal weken verstreken, het leek ons een goed moment om de leden bij te praten over de vorderingen. De projectgroep hecht er veel waarde aan om de leden steeds als eerste te informeren, het gaat immers over onze verenigingen!  

Zoals in het vorige bericht gemeld bestaat het team uit een stuurgroep en 4 projectgroepen. Dit alles onder de bezielende leiding van Johan Dekker. In de stuurgroep zitten naast Johan ook Peter van Veen (SCW), Erwin Huisman (IJsclub), Boudewijn van der Neut (TVR) en Frank Zuijdervliet (secretaris).

Naar aanleiding van onze vorige bericht hebben diverse leden zich aangemeld om zitting te nemen in de verschillende werkgroepen. Daar zijn wij uiteraard zeer content mee! Voor de volledigheid nog keer de 4 werkgroepen:  

·         Financiën (o.a. opstellen begroting, de exploitatie, oprichting stichting)
·         Bouw (o.a. uitwerken bouwplannen, keuzes t.a.v. definitieve bouw en aannemers)
·         Commercie (o.a. sponsoring, subsidies, verhuur mogelijkheden)
·         Communicatie (o.a. interne en externe communicatie)   

De afgelopen weken zijn de verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om de plannen verder te concretiseren, met als doel deze te kunnen presenteren op de algemene ledenvergaderingen van de drie aangesloten verenigingen. De verwachting is dat deze vergaderingen zullen plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021 mits de situatie rond COVID-19 dit toelaat. Het is zeer bemoedigend om te zien met hoeveel enthousiasme de verschillende werkgroepen bezig zijn om de plannen en ideeën concreet te maken. Centraal hierbij staat het belang van het gezamenlijke sportpark voor alle Rijsenhouters, iedereen is er van overtuigd dat dit ons dorp een enorme impuls gaat geven. Natuurlijk zijn er hier en daar ook zorgen, bijv. over het behoud van de eigen identiteit van de verschillende verenigingen. De wijze waarop er op dit moment wordt samengewerkt geeft alle vertrouwen dat dit z’n beslag zal krijgen in de uiteindelijke plannen en keuzes.

 
De komende periode zullen de nieuwbouwplannen vaker en via verschillende kanalen naar buiten komen. We gaan de plannen bekend maken via de lokale weekbladen, presentatiemateriaal inzetten om sponsoren te werven en flyers gebruiken om de dorpsbewoners te informeren. Let wel, het gaat hierbij nog steeds over de plannen die we hebben en waar we zeer enthousiast over zijn. Uiteindelijk is het aan de leden van de verenigingen om in te stemmen met deze plannen.

Mocht je vragen of een goed idee hebben, je zorgen willen delen of juist je hulp willen aanbieden schroom dan niet en neem contact op met het bestuur. Zij kunnen jouw vraag wellicht direct of je anders in contact brengen met de betreffende werkgroep. Wij vertrouwen erop dat alle positieve energie die wij nu ervaren er toe zal leiden dat het nieuwe park er daadwerkelijk komt en de verenigingen en Rijsenhouters een mooie en sportieve toekomst tegemoet gaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De afgelopen maanden
Ondanks dat wij als werkgroep de afgelopen periode weinig tot niets hebben gecommuniceerd, hebben we niet stil gezeten. Het uitblijven van communicatie werd mede veroorzaakt door het ontbreken van concrete richtlijnen van de gemeente over onze mogelijkheden. Na het indienen van ons aangepaste plan werd in december duidelijk dat ons plan te veel

 

 

omvattend was, waardoor de gemeente het een te risicovol plan vond. Begin van dit jaar, gelukkig nog voor de COVID-19 maatregelen, is een afvaardiging van de werkgroep bij de gemeente geweest en heeft met de wethouder gesproken. Tijdens dit gesprek hebben wij een aangepast plan gepresenteerd, waarbij we binnen de ruimte van het Schelpenpad blijven en alleen de ijsbaan een andere ruimtelijke invulling vereist. Dit gesprek was zeer teleurstellend aangezien de gemeente aangaf geen geld te willen steken in het plan en dat de leges en projectkosten in rekening worden gebracht. Ze waren genegen om te kijken naar de wijziging in de ruimtelijke invulling, dit betreft de omlegging van het schelpenpad. Met deze informatie zijn we het gesprek verder aangegaan met de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio (SLS) die heel graag ons plan wilde realiseren. SLS was op dat moment echter met de gemeente in onderhandeling over al hun plannen en proberen daar een totaal deal te behalen. Zodra dat was afgerond, konden wij verder met de uitwerking van het nieuwe plan. De grote uitdaging hierin was en is nog altijd de financiële doorrekening.  

De stand van zaken vandaag Met alle informatie die de werkgroep heeft verzameld, is een aanvraag bij SLS ingediend en zij heeft besloten om ten gunste van de gezamenlijke sportverenigingen Tennisvereniging Rijsenhout, IJsclub De Blauwe Beugel en SCW Rijsenhout een subsidie te verlenen van € 1.700.000,-.   De werkgroep is ontzettend blij met deze beschikking van SLS. Met deze investering is de sport in Rijsenhout voor de komende 20 jaar wat betreft de faciliteiten meer dan gewaarborgd.  

De komende maanden De beschikking is uiteraard niet zonder voorwaarden en de werkgroep gaat de komende weken aan de slag om een plan te maken dat aan de gestelde voorwaarden voldoet. We gaan vier werkgroepen samenstellen, die bestaan uit leden van de werkgroep en leden van de drie verenigingen. De werkgroepen zijn: - Financiën (exploitatie, begroting en oprichting stichting etc.) - Bouw ( accommodatie en parkinrichting etc.) - Commercie (sponsoring, funding, subsidies, verhuur etc.) - Communicatie (interne en externe communicatie)   Deze werkgroepen gaan onderzoeken welke mensen en middelen we nodig hebben voor het verwezenlijken van Sportpark Rijsenhout. Zij stemmen dit af met de overkoepelende stuurgroep die zal bestaan uit bestuursleden van de drie verenigingen en een door de huidige werkgroep gekozen voorzitter.   In het eerste kwartaal van 2021 moeten we de aanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend en willen we een sluitende begroting hebben. Dat is dan tevens het moment dat er goedkeuring gevraagd zal gaan worden aan al onze leden voor verdere ontwikkeling van dit project.  

Hulp is welkom en zeer nodig Alle mensen die zich bezighouden met het realiseren van Sportpark Rijsenhout doen dit op vrijwillige basis. Heb jij specifieke kennis die bij een van de werkgroepen nodig is en wil jij ook bijdragen aan dit geweldige project, laat het ons weten want vele handen maken licht werk en zonder de nodige vrijwilliger is het niet mogelijk een dergelijk project te draaien.

Wil je helpen, stuur dan een mail naar [email protected].

Hieronder vind je een concepttekening van Sportpark Rijsenhout.   

Hier vind je een concepttekening van Sportpark Rijsenhout.